Vamp på Nett: Vamp på Spotify Vamp på Wimp Vamp på iTunes Vamp på Platekompaniet Vamp på 7 digital Vamp på Facebook Vamp på Twitter Vamp på YouTube Vamp på EnkelKlarering.no Vamp i Gitarboka

Fullt hus for Vamp

Faksimilie Hamar arbeiderblad 25.4-2016

Vamp trakk 500 publikumere til vårlige omgivelser i Hamardomen­.

Det var nær­mest et kapp­løp mot sol­ned­gan­gen søn­dag kveld: I vår­li­ge om­gi­vel­ser strøm­me pub­li­kum­ til for å høre det kjen­te folk­rock­ban­det spille i Ha­mar­do­men. Det har gått 25 år si­den Vamp starta opp, og et­ter 5 spel­le­manns­pri­ser og over en million solgte al­bum har ban­det ruk­ket å bli et av lan­dets mest fol­ke­kjæ­re. Selv om bare to av de opp­rin­ne­li­ge band­med­lem­me­ne fort­satt er med, er en­semb­let fort­satt ak­tivt: I fjor slapp de ut sitt hit­til sis­te al­bum «Pop­ulas» – til gode kri­tik­ker. Det var i stor grad det­te al­bu­met som var ut­gangs­punk­tet for kon­ser­ten i Ha­mar­do­men, iblanda noen av ban­dets mest kjen­te lå­ter. 

Og her er det noe for en­hver smak: Blant de man­ge ly­ris­ke høy­de­punk­te­ne un­der kon­ser­ten er «På Bred­den», skre­vet mens ban­det lag­de pla­te med Kringkastningsorkestret. For an­led­nin­ga ble den fram­ført uten or­kes­ter, og åp­net ro­lig og ned­strip­pet med Odin Stavelands vak­re vo­kal. Der­et­ter fikk pub­li­kum høre en ele­gant opp­byg­ning mot låtas høy­de­punkt, før san­gen tonet stil­le ut. Også «Kim du nå va?» fram­fø­res på stem­nings­fullt vis med vak­kert bratsj­mel­lom­spill. 

Va­ri­ert pro­gram

Rik­tig­nok var det ikke bare ro­li­ge bal­la­der på me­ny­en, for Vamp vis­te fram stor mu­si­kalsk spenn­vid­de og va­ria­sjon. Her er det både blues og lå­ter som ten­de­rer mot mer ro­cka ut­trykk.  

«El­mer» ble skre­vet av Øy­stein Sta­ve­land til sitt før­s­te bar­ne­barn, og ble le­vert i et le­kent ar­ran­ge­ment – der den fen­gen­de me­lo­di­en mø­ter en ryt­misk bak­grunn. Nev­nes må også Øyvind Stavelands stry­ker­spill – ofte er det røft og ryt­misk – med en frisk og spen­nen­de klang­bruk som bi­drar til å løf­te den mu­si­kals­ke hel­he­ten.

Grø­te­te lyd

Ha­mar­do­men kan ha van­ske­li­ge lyd­for­hold, og dess­ver­re gikk det­te ut over kon­sert­opp­le­vel­sen. Man­ge av de­tal­je­ne i Vamps lyd­bil­de ble van­ske­lig å skjel­ne, og bak i sa­len var det i be­gyn­nel­sen også svært van­ske­lig å tyde teks­ten. For­hol­de­ne bed­ret seg litt et­ter hvert, men for­ble en sje­ne­ren­de fak­tor hele kon­ser­ten igjen­nom. 

Vamp har kon­sert på Hedmarken også se­ne­re i år: 13. au­gust er de til­ba­ke på Tømmerstock-fes­ti­va­len i Bru­mund­dal.

Les hele anmeldelsen hos Hamar arbeiderblad

Les anmeldelsen som pdf

Hva synes du om «Fullt hus for Vamp»